مهناز نجفی زاده


کارشناس و سردفتر دار آموزش مداوم
 
حوزه فعالیت:

معاونت آموزشی دانشگاه
واحد سازمانی:  

اداره آموزش مداوم جامعه علوم پزشکی
عنوان پست سازمانی: 

کارشناس و سردفتر دار آموزش مداوم 
بخش شغلی: 

کارشناس و سردفتر دار آموزش مداوم رابط آموزش کارکنان معاونت آموزشی در دانشگاه

شرح وظایف:                                                                                                           
1.  کارشناس سامانه آموزش مداوم وزارت خانه ircme.ir

2.  انجام کلیه امور مربوط به آموزش کارکنان معاونت آموزش

3.  رابط وب سایت اداره آموزش مداوم و  انجام کلیه امور مربوط به آن

4.  کارشناس آموزشی کارتابل اداره آموزش مداوم

5.  کارشناس اجرایی برنامه‌های آموزشی حضوری (کنفرانس علمی یکروزه، کنفرانس ادواری، کارگاه، سمینار، همایش و کنگره و برنامه های مدون و برنامه‌های کوتاه مدت حرفه‌ای)

6.  کارشناس برنامه‌های غیر حضوری

7.  کارشناس کارگروه پژوهش، شرکت در انجام تحقیقات پژوهشی و شرکت در کنگره‌های آموزشی

8.  سازماندهی، اجرا و نظارت بر ارزشیابی مشمولین شرکت کننده در برنامه‌های آموزش مداوم جامعه علوم پزشکی

9.  اعتبار بخشی واحدهای آموزش مداوم

10. شرکت در جلسات، شوراها و کمیته‌ها بر اساس ضوابط و مقررات

11. کارشناس صدور گواهی تخصیص امتیاز برنامه‌های  حضوری آموزش مداوم جامعه علوم پزشکی

12. کارشناس صدور گواهی ماده 6 قانون معذوریت مشمولین قانون و صدور گواهی نهایی و مقدماتی

13. کارشناس صدور گواهی نهایی و مقدماتی

14. شرکت در جلسات، شوراها و کمیته‌ها بر اساس ضوابط و مقررات

15. سازماندهی، اجرا و نظارت بر ارزشیابی مشمولین شرکت کننده در برنامه‌های آموزش مداوم جامعه علوم پزشکی

16. اعتبار بخشی واحدهای آموزش مداوم

17. کارشناس مکاتبات اداره

 

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >