شهناز نجفی زاده


 
 حوزه فعالیت:
 

معاونت آموزشی دانشگاه
واحد سازمانی: 

اداره آموزش مداوم جامعه علوم پزشکی
عنوان پست سازمانی:

کارشناس مسئول آموزش مداوم
بخش شغلی:

کارشناس مسئول اداره آموزش مداوم، 
رابط دانشگاه و استانداری در خصوص سلامت 
 
 شرح وظایف:

1. دبیر کمیته تخصیص امتیاز برنامه‌های  حضوری آموزش مداوم جامعه علوم پزشکی

2. دبیر کمیته ماده 6 قانون معذوریت مشمولین قانون و صدور گواهی نهایی و مقدماتی

3. دبیر کمیته تخصیص امتیاز برنامه‌های غیرحضوری (مجازی)

4. دبیر کمیته ارزشیابی برنامه‌های آموزش مداوم (نیازسنجی)

5. عضو شورای هماهنگی و برنامه‌ریزی آموزش مداوم جامعه علوم پزشکی

6. کارشناس سامانه آموزش مداوم ircme.ir

7. کارشناس امور مالی اداره

8. کارشناس امور اجرایی برنامه‌های آموزش مداوم

10. کارشناس مسئول کمیته خواهران بسیج جامعه علوم پزشکی (شرکت در جلسات ارتقای توانمندی‌های خواهران و برگزاری دوره‌های آموزشی و برگزاری حلقه‌های صالحین)

11. کارشناس کارگروه پژوهش، شرکت در انجام تحقیقات پژوهشی و شرکت در کنگره‌های آموزشی

12. سازماندهی، اجرا و نظارت بر ارزشیابی مشمولین شرکت کننده در برنامه‌های آموزش مداوم جامعه علوم پزشکی

13.اعتباربخشی واحدهای آموزش مداوم

14. شرکت در جلسات، شوراها و کمیته‌ها بر اساس ضوابط و مقررات

 

15. انجام کلیه امور مربوط به رابط دانشگاه و استانداری در خصوص سلامت
 

 

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >