پرسشنامه نظر سنجی برنامه های آموزش مداوم جامعه علوم پزشکی

نیاز به تکمیل قسمت مشخصات فردی که ستاره دار نمی باشد نیست.
ضمن عرض سلام و تشکر از همکاری شما پرسشنامه ای را که در دست دارید به منظور انجام طرح اعتباربخشی آموزش مداوم جامعه علوم پزشکی طراحی شده است . خواهشمند است با توجه به نتایج حاصل از پرسشنامه های نظرسنجی برنامه های آموزش مداوم جامعه علوم پزشکی و پیراپزشکی آن حوزه در سال 1398 ، به دو سوال باز ذیل پاسخ فرمایید.
نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :  
ایمیل :  
تلفن :  

محل خدمت:

7-چه پیشنهاد و یا پیشنهاداتی برای بهبود برنامه های آموزش مداوم دارید؟

شهر:

جنسیت:

رشته
  
سنوات خدمت:

1)من از برنامه های آموزش مداوم برای..................... استفاده می کنم:
            
سایر

2-چه روز و یا روز هایی را برای شرکت در باز آموزی ترجیح می دهید؟
              
3-چه زمانی از روز را برای شرکت در بازآموزی ترجیح می دهید؟

4-کدام یک از روش های ذیل را برای به دست آوردن دانش جدید که به درد عملکرد بالینی تان می خورد را موثرتر یافته اید؟
              
سایر....

5- انتخاب من برای یک دوره آموزش مداوم دستیابی به..... .می باشد.
                
سایر....

6- برای باز آموزی ..................... را ترجیح می دهید؟
              
سایر..

7-چه پیشنهاد و یا پیشنهاداتی برای بهبود برنامه های آموزش مداوم دارید؟

 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۲
 

< >