طب


24 دی 1402
کنفرانس علمی یکروزه افسردگی ازدیدگاه طب ایرانی
کنفرانس علمی یکروزه افسردگی ازدیدگاه طب ایرانی01/11/1402

 

2 اسفند 1401
آشنایی با طب سنتی ایرانی
آشنایی با طب سنتی ایرانی3/12/1401 مکان دانشگاه علوم پزشکی سالن شهید مفتح

 

12 ارديبهشت 1396
کنفرانس علمی یک روزه طب سنتی
آشنایی با اصول و مبانی طب سنتی ایرانی

 
 
< >