ریه


21 ارديبهشت 1401
COPDبیماریهای انسدادی مزمن ریه
کنفرانس علمی یکروزه (وبینار ) COPD بیماریهای انسدادی مزمن ریه https://oc.bpums.ac.ir/copd2/

 

6 مهر 1393
کنفرانس ادواری بیماریهای کودکان بوشهر بیمارستان شهدای خلیج فارس 6/7/1393-20/7/1393-4/8/1393-18/8/1393-2/9/1393-16/9/1393-1/10/1393-7/10/1393-21/10/1393- 5/11/1393-19/11/1393-3/12/1393-10/12/1393-17/12/1393-24/12/1393
کنفرانس ادواری بیماریهای کودکان بوشهر بیمارستان شهدای خلیج فارس که با اعضای هیات علمی کودکان دانشگاه با ارائه کیس های مختلف انجام میگیرد و موضاعات بروز در علم پزشکی مطرح میشود 6/7/1393-20/7/1393-4/8/1393-18/8/1393-2/9/1393-16/9/1393-1/10/1393-7/10/1393-21 ...

 

6 مهر 1393
کنفرانس های دوره ای بیماریهای خونی 15/8/1393- 29/8/1393- 13/9/1393- 27/9/1393- 11/10/1393- 25/10/1393- 9/11/1393- 7/12/1393- 21/12/1393
کنفرانس های دوره ای بیماریهای خونی با اساتید گروه خون و انکولوژی جناب اقای دکتر روانبد و جناب اقای دکتر عصفوری به بحث در مورد بیماریهای خون و ارائه کیس و موضوعات جدید روز در علم پزشکی میپردازند 15/8/1393- 29/8/1393- 13/9/1393- 27/9/1393- 11/10/1393- 25/10/ ...

 

6 مهر 1393
کنفرانس ادواری بیماریهای جراحی11/04/93تا19/09/93بیمارستان شهدا خلیج بوشهر
کنفرانس ادواری بیماریهای جراحی11/04/93تا19/09/93بیمارستان شهدا خلیج بوشهر با وجود اساتید بزرگی چون جناب اقای دکتر احمد ریاضی وسرکار خانم دکتر آنالی محسنی آزاد به بحث و بررسی کیس های متفاوت و موضوعات جدید می پردازند

 
 
 
< >