انواع برنامه‌هاي آموزش مداوم و نحوه تخصيص امتياز چیست؟


برنامه‌هاي آموزش مداوم از 7 نوع فعاليت زير تشكيل مي‌شود:

3ـ1 ـ سمينارها و كنگره‌ها، كارگاه‌، كنفرانس

3ـ2 ـ دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت حرفه‌اي

3ـ3 ـ برنامه‌هاي مدون

3ـ4 ـ فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي

3ـ 5ـ خودآموزي

3ـ 6ـ مقاله‌خواني

3ـ 7ـ مشاوره تخصصي


تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >