در صورتیکه میزان امتیازاتم بیش از نیاز دوره پنج ساله باشد برای سالهای بعد ذخیره می شود؟امتیازات هر دوره با توجه به تاریخ گواهی محاسبه می شود. برای مثال برای پنجساله دوم 1/4/80 لغایت 1/4/85 در صورت گذراندن دوره در طول تاریخ فوق الذکر گواهی دوره فقط جهت همان سالها استفاده می شود و نمی توان گواهی را جهت دوره پنج ساله سوم ذخیره نمود


تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >