آیا از روش اجرای آموزش ها رضایت وجود داشته است؟ به نقاط قوت و ضعف به صورت یک عنوان اشاره فرمایید.
تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >