مشمولین قانون آموزش مداوم چه رشته هایی می باشند؟


کارشناس و کارشناس ارشد پرستاری، مامایی و اپتومتری، علوم آزمایشگاهی، تکنولوژی پرتوشناسی(رادیولوژی)
کارشناسی ارشد دندانپزشکی
کارشناس و کارشناس ارشد دندانپزشکی
کارشناس و کارشناس ارشد داروسازی
کارشناس و کارشناس ارشد شنوایی سنجی
کارشناس و کارشناس ارشد کاردرمانی
کارشناس و کارشناس ارشد گفتار درمانی
کارشناس و کارشناس ارشد فیزیوتراپی


تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >