هدف و کارکرد سرویس تحت وب کارنامه آموزش مداوم چیست؟


با توجه به اینکه کارمندان دانشگاه می توانند از امتیازات بازآموزی در ساعات ضمن خدمت خود استفاده نمایند. بنابراین واحد ضمن خدمت دانشگاه مربوطه می تواند با استفاده از این وب سرویس اطلاعات بازآموزی مشمولین را به صورت اتوماتیک دریافت کند.

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >