در خصوص پزشکان فارغ التحصیل خارج از کشور امتیازات چگونه محاسبه می شوند؟تاریخ ارزشیابی دانشنامه نامبردگان در داخل کشور مبنای تاریخ فارغ التحصیلی محسوب می گردد


تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >