وبینارهای اجرا شده در سال1400

1400/1/22 0:0
فایل وبینارهای اجرا شده در سال1400

فیلم وبینار دارودرمانی بیماریهای روماتولوژیک29/04/1400 دکتر ایمان کریم زاده دانشیار و دکتر ساسان زائری استادیار

فیلم وبینارcopd مورخ 1400/04/26 دکتر مهرزادبحتویی فوق تخصص ریه دانشیار

 فایل وبینارCOPD مورخ1400/04/26 دکتر مهرزادبحتویی فوق تخصص ریه دانشیار

فایل دارودرمانی بیماریهای گوارشی 1400/04/22 دکتر ساسان زاعری هیات علمی استادیار دانشگاه بوشهر

فایل دارودرمانی بیماریهای گوارشی 1400/04/22 دکتر ایمان کریم زاده دانشیار داروسازی دانشگاه شیراز

فایل دارودرمانی بیماریهای گوارشی 1400/04/22 دکتر ایمان کریم زاده دانشیار داروسازی دانشگاه شیراز

فیلم دارودرمانی بیماریهای گوارشی دکتر ایمان کریم زاده دانشیار داروسازی بالینی دانشگاه شیراز دکتر ساسان زائری استادیار فارماکولوژی22/4/1400

فیلم وبینارخون در ادرار کودکان یا هماچوری در کودکان1400/04/20 دانشیار دکتر خدیجه قاسمی فوق تخصص کلیه کودکان

وبینارآشنایی با طب سوزنی و طب فشاری و کاربرد آن در مامایی و زنان و ماساژ در بارداری1400/04/17 دکتر پروین احسانی

فیلم آشنایی با طب سوزنی و طب فشاری و کاربرد آن در مامایی و زنان و ماساژ در بارداری دکتر پروین احسانی دکتر طب سنتی چینی خانم طیبه غریبی  هیات غلمی 1400/04/17

فیلم دارودرمانی بیماری های عفونی دکتر کریم زاده دانشیار داروسازی بالینی د شیراز دکتر زائری استادیار فارماکولوژی 1400/4/15

فیلم سطح چهارم پیشگیری ( از اقدامات تشخیصی ، درمانی یا پیشگیرانه غیر ضروری ) و اهمیت ترویج آن در ایران 1400/04/12 دکتر سودابه محمدی متخصص طب داخلی

سطح چهارم پیشگیری ( پیشگیری از اقدامات تشخیصی ، درمانی یا پیشگیرانه غیر ضروری ) و اهمیت ترویج آن در ایران1400/04/12 دکتر سودابه محمدی متخصص طب اجتماعی

فیلم 3 واکنش آلرژیک به واکسن رویکرد به واکسن در نقص ایمنی و دریافت کنندگان ایمونوگلوبین فوق تخصص آسم و آلرژی دکتر افشین شیرکانی1400/04/06

فایل٣-واکنش آلرژيک به واكسن : رويكرد به واكسن در نقص ايمني و دريافت كنندگان ايمونوگلوبين ها فوق تخصص آسم و آلرژی دکتر افشین شیرکانی 1400/04/06

فیلمدفع پروتئین از کلیه (پروتئین اوری )در کودکان 1400/04/06دکتر خدیجه قاسمی دانشیار گروه کودکان

فایلدفع پروتئین از کلیه (پروتئین اوری )در کودکان 1400/04/06 دکتر خدیجه قاسمی دانشیار گروه کودکان فوق کلیه کودکان

فایل ریفلاکس معده مری1400/04/03 دکتر کمیل اسماعیلی نژاد فوق گوارش باتلغین استادیار

فیلم ریفلاکس معده مری1400/04/03 دکتر کمیل اسماعیلی نژاد فوق گوارش بالغین استادیار

فیلم وبینارتوده های مدیاستن1400/03/31 دکترآنالی  محسنی آزاد

فایلوبینارتوده های مدیاستن1400/03/31 دکترآنالی  محسنی آزاد

فایل برنامه واکنش آلرژيک به واكسن : رويكرد به واكنشهاي آلرژيك تاخيري(غير وابسته به IgE) به واكسن ها1400/03/30 دکتر افشین شیرکانی

فیلم واکنش آلرژيک به واكسن  رويكرد به واكنشهاي آلرژيك تاخيري به واكسن ها30/03/1400 دکتر افشین شیرکانی فوق تخصص آسم آلرژی

فایل قسمت دوم ارودرمانی بیماریهای قلبی عروقی1400/3/25 دانشیار دکتر ایمان کریم زاده

 فایل قسمت اول د ارودرمانی بیماریهای قلبی عروقی1400/3/25 دانشیار دکتر ایمان کریم زاده

فیلم وبینار اختلالات آب و الکترولیت در بیماران جراحی 24/03/1400 دکتر امیدرضا آژ

فایل وبیناراختلالات آب و الکترولیت در بیماران جراحی24/03/1400 دکتر امیدرضاآژفوق تخصص جراحی اطفال

 فایل وبینارواکنش آلرژیک به واکسن1400/03/23 ایمنولوژی و آلرژی اطفال فوق تخصص دکتر افشین شیرکانی

فیلم وبینار واکنش آلرژیک به واكسن 1400/03/23ایمنولوژی و آلرژی اطفال فوق تخصص دکتر افشین شیرکانی

فیلم وبینار اوتیت استادیار دکتر سعیده فیروز بخت 1400/03/23 متخصص کودکان

فایل وبینار اوتیت استادیار دکتر سعیده فیروز بخت 23/03/1400

فیلم وبینار بارداری در زنان مبتلا به بیماری کلیوی 1400/03/20 استادیار دکترسودابه زنده بودی فوق نفرولوژی

فایل وبیناربارداری در زنان مبتلا به بیماری کلیوی1400/03/20 استادیار دکتر سودابه زنده بودی فوق تخصص نفرولوژی

فیلم وبینار دارو درمانی بیماریهای تنفسی 1400/03/18 دکتر ایمان کریم زاده

وبینار دارو درمانی بیماریهای تنفسی قسمت دوم 1400/03/18 دکتر ایمان کریم زاده

وبیناردارودرمانی بیماریهای تنفسی قسمت اول 1400/03/18 دکتر ایمان کریم زاده

فیلم وبینار آمبولی ریه 1400/03/13 دکتر ناهید آرام فوق تخصص بیماریهای داخلی

وبینار آمبولی ریه1400/03/13 دکتر ناهید آرام فوق تخصص داخلی

وبینارترومای عروقی1400/03/10 دکتر میکائیل رضایی استادیار جراحی قلب

فیلم وبینارترومای عروقی1400/03/10 دکترمیکائیل رضایی استادیار جراحی قلب

فیلم وبینار فارنژیت در کودکان 1400/03/09 دکتر سعیده فیروز بخت استادیار متخصص کودکان

وبینارفارنژیت در کودکان 1400/03/09 دکتر سعیده فیروز بخت استادیار متخصص کودکان

وبینار دیابت 3 1400/03/06 دکتر کلانتر هرمزی فوق غدد و متابولیسم

 فیلم وبینار دیابت 3  تدریس دکتر کلانتر هرمزی فوق تخصص غدد و متابولیسم 1400/03/06

فیلم وبینار عوارض جراحی شهرام خادم جراحی عمومی تخصص1400/03/03

مطالب وبینار عوارض جراحی شهرام خادم جراحی عمومی تخصص1400/03/03

مطالب وبینار پرکاری تیروِیید1400/03/02 دکتر سارا قربانپورغدد درون ریزی و متابولیسم فوق تخصص

فیلم وبینار پرکاری تیروِیید1400/03/02 دکتر سارا قربانپورغدد درون ریزی و متابولیسم فوق تخصص

 مطاللب وبینار دیابت 2 مدرس دکتر کلانتر هرمزی دانشیار گروه داخلی فوق تخصص غدد و متابولیسم30/2/1400

فیلم وبینار دیابت 2 مدرس دکتر کلانتر هرمزی فوق غدد و متابولیسم دانشیار گروه داخلی مورخ 30/2/1400

فیلم وبینار رکتوم مقعد 1400/02/27 دکتر لیلا رضایی استادیار جراحی عمومی

وبینار رکتوم و مقعد1400/02/27 دکتر لیلا رضایی استادیار جراحی عمومی

فیلم وبینار غربالگری 25/2/1400دکتر الهه وفایی فوق آنکولوژی

وبینارغربالگری سرطان 1400/02/25 دکتر الهه وفایی فوق آنکولوژی

فیلم وبینار کلانژیت –التهاب مجاری صفراوی20/02/1400 دکتر مهدی پاسالار متخصص جراح عمومی

وبینار کلانژیت –التهاب مجاری صفراوی  لینک20/02/1400 دکتر مهدی پاسالارمتخصص جراح عمومی

فایل وبینار دیابت1 با تدریس دکتر محمدرضا کلانترفوق تخصص غدد و متابولیسم16/02/1400

فیلم وبینار دیابت1 تدریس دکتر محمدرضاکلانتر فوق تخصص غدد و متابولیسم 16/2/1400

فیلم وبینار هرنی دیافراگماتیک فتق دیاگرام13/2/1400 دکتر امیرضا آژ استادیار جراحی

وبینارهرنی دیافراگماتیک –فتق دیافراگم 13/02/1400 دکتر امید رضاآژاستادیار جراحی

قیلم وبینار برخورد با کمردرد تشخیص و درمان کمردرد 7/2/1400 دکتر رامین رضایی متخصص روماتولوژی استادیار

وبیناربرخورد با کمردرد،تشخیص و درمان کمردرد1400/02/07 دکتر رامین رضایی متخصص روماتولوژی استادیار

وبینارآپاندیسیت  دکتر آنالی محسنی آزاد1400/02/06

فیلم وبینار آپانتیسیت دکتر آنالی محسنی آزاد 6/2/1400

فیلم وبینار ترومای گردن30/1/1400 استادیار دکتر روح اله رضایی  متخصص جراحی 

 فایل وبینار ترومای گردن 30/1/1400 مدرس دکتر روح اله رضایی

فیلم وبینار اختلال خواب در کودکان1400/01/22

اختلال خواب در کودکان دکتر شهروز معصوم استادیار مغز و اعصاب کودکان1400/01/22

کلمات کلیدی:
وبینار    

تاریخ بروز رسانی:   29 تير 1400

تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ
< >