وبینارهای اجرا شده در سال1400

1400/1/22 0:0
فایل وبینارهای اجرا شده در سال1400

فایل وبینار درماتیت اتوپیک دکتر افشین شیرکانی ایمنولوژی و آلرزی اطفال فوق تخصص

فیلم وبینار درماتیت آتوپیک04/08/1400 دکتر افشين شيركاني ایمنولوژی و آلرژی اطفال* | فوق تخصص

فیلم وبینار اندیکاسیون تصویربرداری در سردرد میگرن و سایر سردرد ها3/8/1400 دکتر رضا نعمتی استادیار بیماریهای مغز و اعصاب

فیلم کاربرد رایدگرافی در دندانپزشکی دکتر نرگس اریا 28/7/1400

فایل کاربرد انواع رادیوگرافی در دندانپزشکی دکتر نرگس آریا 28/7/1400

فایل ترمیم دندانهای درمان ریشه شده 26/07/1400استادیاردکتر رقیه قاسمی

فیلم ترمیم دندانهای درمان ریشه شده26/07/1400 استادیار دکتر رقیه قاسمی

فیلم اصول برخورد با بیماران تحت درمان با بیس فسفونات ها25/7/1400

فایل اصول برخورد با بیماران تحت درمان با بیس فسفونات ها25/7/1400 دکتر میلادپروین استادیار جراحی دهان فک و صورت

فایل اصول برخورد با بیماران تحت درمان با بیس فسفونات ها25/7/1400 سامان جوكاربرازجاني مدیر گروه آموزشی جراحی دهان، فک و صورت استادیار

فایل آسیب دندانی در دندانهای دائمی کودک و استنلس استیل کراون ( ssc )دکتر دردانه غفارپور1400/07/24

فایل آسیب دندانی در دندانهای دائمی کودک و استنلس استیل کراون ( ssc )دکتر سیما جوکار 1400/07/24

وبینارآسیب دندانی در دندانهای دائمی کودک و استنلس استیل کراون ( ssc )دکتر سیما جوکار دکتر دردانه غفارپور24/07/1400

 فایل وبینار ارزیابی خطر پوسیدگی 21/07/1400 دکتر نجمه سوادی

فیلم وبینارارزیابی خطرپوسیدگی21/07/1400 دکتر نجمه سوادی استادیار

فیلم انواع فایل ها و حرکات روتاری مورد استفاده در درمان اندو -درمان ریشه-علم و هنرتشخیص1400/7/20

فایل پیوستی  روتاری استادیار سید حبشی1400/7/20

فایل انواع فایل ها و حرکات روتاری مورد استفاده در درمان اندو سیدحبشی استادیار20/7/1400

فایل درمان ریشه 20/7/1400 حسین محمودی زاده استادیار

فایل علم و هنرتشخیص20/7/1400 لاله آخوندزاده کاشانی استادیار

فایل دیابت و دندانپزشکی - لیکن پلان دهانی دکتر نازنین قبادی استادیار19/7/1400

فایل دیابت و دندانپزشکی - لیکن پلان دهانی دکتر محمد آخوند زاده استادیار19/7/1400

فیلم دیابت و دندانپزشکی - لیکن پلان دهانی19/7/1400 دکتر محمد آخوند زاده استادیار  دکتر نازنین قبادی استادیار

فایل کیست ها شایع 18/71400 دکتر صدیقه خیراندیش استادیار آسیب شناسی فک و صورت تخصص

فیلم کیست ها شایع فکی18/7/1400 دکترصدیقه خیراندیش استادرآسیب شناسی فک وصورت | تخصص

فیلم-دندانهای لترال ماگزیلا missing 1400/07/11

فایل پیوست دندانهای لترال ماگزیلا missing مورخ11/7/1400

فایل دندانهای لترال ماگزیلا missing مورخ11/7/1400 استادیار دکتر سحر حدادپور

فایل اندیکاسیون تصویربرداری در سردرد میگرن و سایر سردرد ها دکتر رضا نعمتی استادیار01/07/1400

 فیلم وبیناراندیکاسیون تصویربرداری در سردرد میگرن و سایر سردرد هادکتر رضا نعمتی استادیار01/07/1400

 فایل دارو درمانی سلامت محور 1400/6/10 دانشیار دکتر کریم زاده استادیار دکتر زائری

فیلم دارو درمانی جامعه و سلامت محور10/06/1400 دانشیار دکتر ایمان کریم زاده استادیار دکتر ساسان زائری

 فایل دارودرمانی بیماری های کلیه و مجاری ادرار (بزرگی خوش خیم پروستات) دانشیار شیراز و دکترساسان زائری استادیار بوشهر1400/06/09

 فایل دارودرمانی بیماری های کلیه و مجاری ادرار (سنگ کلیه) دکتر ایمان کریم زاده دانشیار شیراز و دکترساسان زائری استادیار بوشهر1400/06/09

فیلم دارودرمانی بیماریهای کلیه و مجاری ادراری دانشیار دکتر ایمان کریم زاده و استادیار دکتر ساسان زائری9/6/1400

فایل وبینار واکسن در افراد نقص ایمنی و بیماران خاص 31/5/1400 دانشیار دکتر افشین شیرکانی

 فیلم واكسن در افراد نقص ايمني و بیماران خاص31/05/1400 دانشیار گروه کودکان دکترافشین شیرکانی

فایل رويكرد به واكنشهاي آلرژيك واكسن ها : واکنش های تاخیری فوق تخصص الرزی دکتر افشین شیرکانی دانشیار 26/5/1400

فایل رويكرد به واكنشهاي آلرژيك واكسن ها : واکنش های تاخیری فوق تخصص الرزی دکتر افشین شیرکانی دانشیار 26/5/1400

فیلم وبینار سرویس دهی راه هوایی 25/05/1400 دکتر نجفی انارکی متخصص بیهوشی استادیار

فایل وبینارسرویس دهی راه هوایی25/05/1400دکتر عبدالرضا نجفی انارکی متخصص بیهوشی استادیار

فیلم رويكرد به واكنشهاي آلرژيك واكسن ها : واکنش های حاد فوق تخصص دکتر افشین شیرکانی24/5/1400

فایل وبیناررويكرد به واكنشهاي آلرژيك واكسن ها : واکنش های حادفوق تخصص اسم و الرژی دکتر افشین شیرکانی24/5/1400

فایل آشنایی با برنامه تکاملی کودکان( ASQ )24/05/1400 دکتر سعیده فیروزبخت – استادیاربیماریهای کودکان

فیلم آشنایی با برنامه تکاملی کودکان( ASQ )24/05/1400 دکتر سعیده فیروزبخت – استادیاربیماریهای کودکان

فیلم وبینارعملکرد سیستم ایمنی و واکسیناسیون کووید21/5/1400 دکتر افشین شیرکانی فوق تخصص آسم و آلرژی

فایل وبینارعملکرد سیستم ایمنی و واکسیناسیون کووید21/5/1400 دکتر افشین شیرکانی فوق تخصص آسم و آلرژی

فیلم وبینار آسم 21/05/1400 دکتر ناهید ارام فوق ریه

فایل آسم21/05/1400 دکتر ناهید ارام فوق تخصص ریه

فیلم کاربرد و متدولوژی تدوین راهنماهای بالینی 18/5/1400 دکتر سالاری و خانم دکتر اسفندیاری

کاربرد و متدولوژی تدوین راهنماهای بالینی 18/5/1400 دکتر سالاری و خانم دکتر اسفندیاری

کاربرد و متدولوژی تدوین راهنماهای بالینی 1400/5/18 دکتر سالاری و خانم دکتر اسفندیاری

کاربرد و متدولوژی تدوین راهنماهای طبابت بالینی18/5/1400 دکتر سالاری و خانم دکتر اسفندیاری

کاربرد و متدولوژی تدوین راهنماهای طبابت بالینی 18/5/1400 دکتر سالاری و خانم دکتر اسفندیاری

فیلم زردی نوزادان 17/5/1400 استادیار دکتر مظلومی  متخصص کودکان

 فیلم اخلاق حرفه ای وبالینی 14/5/1400 دکتر فائزه جهانپور استاد تمام پرافسور پرستاری

اخلاق حرفه ای و بالینی14/5/1400 دکتر فائزه جهانپور استاد تمام و فول پرافسور پرستاری بوشهر2

اخلاق حرفه ای و بالینی14/5/1400 دکتر فائزه جهانپور استاد تمام و فول پرافسور پرستاری بوشهر

فیلم رویکرد به کم خونی در کودکان  دکترنادر شکیب آزادخون و سرطان اطفال* | فوق تخصص1400/05/13

فیلم تغذیه 11/05/1400

فایل اصول تنظیم برنامه های غذایی در بیماران دچار اختلالات کلیوی11/05/1400 دکتر تنگستانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

فیلم دارو درمانی بیماریهای مغز و اعصاب دکتر کریم زاده و دکتر زائری

فیلم وبینار دارودرمانی بیماریهای روماتولوژیک29/04/1400 دکتر ایمان کریم زاده دانشیار و دکتر ساسان زائری استادیار

فیلم وبینارcopd مورخ 1400/04/26 دکتر مهرزادبحتویی فوق تخصص ریه دانشیار

 فایل وبینارCOPD مورخ1400/04/26 دکتر مهرزادبحتویی فوق تخصص ریه دانشیار

فایل دارودرمانی بیماریهای گوارشی 1400/04/22 دکتر ساسان زاعری هیات علمی استادیار دانشگاه بوشهر

فایل دارودرمانی بیماریهای گوارشی 1400/04/22 دکتر ایمان کریم زاده دانشیار داروسازی دانشگاه شیراز

فایل دارودرمانی بیماریهای گوارشی 1400/04/22 دکتر ایمان کریم زاده دانشیار داروسازی دانشگاه شیراز

فیلم دارودرمانی بیماریهای گوارشی دکتر ایمان کریم زاده دانشیار داروسازی بالینی دانشگاه شیراز دکتر ساسان زائری استادیار فارماکولوژی22/4/1400

فیلم وبینارخون در ادرار کودکان یا هماچوری در کودکان1400/04/20 دانشیار دکتر خدیجه قاسمی فوق تخصص کلیه کودکان

وبینارآشنایی با طب سوزنی و طب فشاری و کاربرد آن در مامایی و زنان و ماساژ در بارداری1400/04/17 دکتر پروین احسانی

فیلم آشنایی با طب سوزنی و طب فشاری و کاربرد آن در مامایی و زنان و ماساژ در بارداری دکتر پروین احسانی دکتر طب سنتی چینی خانم طیبه غریبی  هیات غلمی 1400/04/17

فیلم دارودرمانی بیماری های عفونی دکتر کریم زاده دانشیار داروسازی بالینی د شیراز دکتر زائری استادیار فارماکولوژی 1400/4/15

فیلم سطح چهارم پیشگیری ( از اقدامات تشخیصی ، درمانی یا پیشگیرانه غیر ضروری ) و اهمیت ترویج آن در ایران 1400/04/12 دکتر سودابه محمدی متخصص طب داخلی

سطح چهارم پیشگیری ( پیشگیری از اقدامات تشخیصی ، درمانی یا پیشگیرانه غیر ضروری ) و اهمیت ترویج آن در ایران1400/04/12 دکتر سودابه محمدی متخصص طب اجتماعی

فیلم 3 واکنش آلرژیک به واکسن رویکرد به واکسن در نقص ایمنی و دریافت کنندگان ایمونوگلوبین فوق تخصص آسم و آلرژی دکتر افشین شیرکانی1400/04/06

فایل٣-واکنش آلرژيک به واكسن : رويكرد به واكسن در نقص ايمني و دريافت كنندگان ايمونوگلوبين ها فوق تخصص آسم و آلرژی دکتر افشین شیرکانی 1400/04/06

فیلمدفع پروتئین از کلیه (پروتئین اوری )در کودکان 1400/04/06دکتر خدیجه قاسمی دانشیار گروه کودکان

فایلدفع پروتئین از کلیه (پروتئین اوری )در کودکان 1400/04/06 دکتر خدیجه قاسمی دانشیار گروه کودکان فوق کلیه کودکان

فایل ریفلاکس معده مری1400/04/03 دکتر کمیل اسماعیلی نژاد فوق گوارش باتلغین استادیار

فیلم ریفلاکس معده مری1400/04/03 دکتر کمیل اسماعیلی نژاد فوق گوارش بالغین استادیار

فیلم وبینارتوده های مدیاستن1400/03/31 دکترآنالی  محسنی آزاد

فایلوبینارتوده های مدیاستن1400/03/31 دکترآنالی  محسنی آزاد

فایل برنامه واکنش آلرژيک به واكسن : رويكرد به واكنشهاي آلرژيك تاخيري(غير وابسته به IgE) به واكسن ها1400/03/30 دکتر افشین شیرکانی

فیلم واکنش آلرژيک به واكسن  رويكرد به واكنشهاي آلرژيك تاخيري به واكسن ها30/03/1400 دکتر افشین شیرکانی فوق تخصص آسم آلرژی

فایل قسمت دوم ارودرمانی بیماریهای قلبی عروقی1400/3/25 دانشیار دکتر ایمان کریم زاده

 فایل قسمت اول د ارودرمانی بیماریهای قلبی عروقی1400/3/25 دانشیار دکتر ایمان کریم زاده

فیلم وبینار اختلالات آب و الکترولیت در بیماران جراحی 24/03/1400 دکتر امیدرضا آژ

فایل وبیناراختلالات آب و الکترولیت در بیماران جراحی24/03/1400 دکتر امیدرضاآژفوق تخصص جراحی اطفال

 فایل وبینارواکنش آلرژیک به واکسن1400/03/23 ایمنولوژی و آلرژی اطفال فوق تخصص دکتر افشین شیرکانی

فیلم وبینار واکنش آلرژیک به واكسن 1400/03/23ایمنولوژی و آلرژی اطفال فوق تخصص دکتر افشین شیرکانی

فیلم وبینار اوتیت استادیار دکتر سعیده فیروز بخت 1400/03/23 متخصص کودکان

فایل وبینار اوتیت استادیار دکتر سعیده فیروز بخت 23/03/1400

فیلم وبینار بارداری در زنان مبتلا به بیماری کلیوی 1400/03/20 استادیار دکترسودابه زنده بودی فوق نفرولوژی

فایل وبیناربارداری در زنان مبتلا به بیماری کلیوی1400/03/20 استادیار دکتر سودابه زنده بودی فوق تخصص نفرولوژی

فیلم وبینار دارو درمانی بیماریهای تنفسی 1400/03/18 دکتر ایمان کریم زاده

وبینار دارو درمانی بیماریهای تنفسی قسمت دوم 1400/03/18 دکتر ایمان کریم زاده

وبیناردارودرمانی بیماریهای تنفسی قسمت اول 1400/03/18 دکتر ایمان کریم زاده

فیلم وبینار آمبولی ریه 1400/03/13 دکتر ناهید آرام فوق تخصص بیماریهای داخلی

وبینار آمبولی ریه1400/03/13 دکتر ناهید آرام فوق تخصص داخلی

وبینارترومای عروقی1400/03/10 دکتر میکائیل رضایی استادیار جراحی قلب

فیلم وبینارترومای عروقی1400/03/10 دکترمیکائیل رضایی استادیار جراحی قلب

فیلم وبینار فارنژیت در کودکان 1400/03/09 دکتر سعیده فیروز بخت استادیار متخصص کودکان

وبینارفارنژیت در کودکان 1400/03/09 دکتر سعیده فیروز بخت استادیار متخصص کودکان

وبینار دیابت 3 1400/03/06 دکتر کلانتر هرمزی فوق غدد و متابولیسم

 فیلم وبینار دیابت 3  تدریس دکتر کلانتر هرمزی فوق تخصص غدد و متابولیسم 1400/03/06

فیلم وبینار عوارض جراحی شهرام خادم جراحی عمومی تخصص1400/03/03

مطالب وبینار عوارض جراحی شهرام خادم جراحی عمومی تخصص1400/03/03

مطالب وبینار پرکاری تیروِیید1400/03/02 دکتر سارا قربانپورغدد درون ریزی و متابولیسم فوق تخصص

فیلم وبینار پرکاری تیروِیید1400/03/02 دکتر سارا قربانپورغدد درون ریزی و متابولیسم فوق تخصص

 مطاللب وبینار دیابت 2 مدرس دکتر کلانتر هرمزی دانشیار گروه داخلی فوق تخصص غدد و متابولیسم30/2/1400

فیلم وبینار دیابت 2 مدرس دکتر کلانتر هرمزی فوق غدد و متابولیسم دانشیار گروه داخلی مورخ 30/2/1400

فیلم وبینار رکتوم مقعد 1400/02/27 دکتر لیلا رضایی استادیار جراحی عمومی

وبینار رکتوم و مقعد1400/02/27 دکتر لیلا رضایی استادیار جراحی عمومی

فیلم وبینار غربالگری 25/2/1400دکتر الهه وفایی فوق آنکولوژی

وبینارغربالگری سرطان 1400/02/25 دکتر الهه وفایی فوق آنکولوژی

فیلم وبینار کلانژیت –التهاب مجاری صفراوی20/02/1400 دکتر مهدی پاسالار متخصص جراح عمومی

وبینار کلانژیت –التهاب مجاری صفراوی  لینک20/02/1400 دکتر مهدی پاسالارمتخصص جراح عمومی

فایل وبینار دیابت1 با تدریس دکتر محمدرضا کلانترفوق تخصص غدد و متابولیسم16/02/1400

فیلم وبینار دیابت1 تدریس دکتر محمدرضاکلانتر فوق تخصص غدد و متابولیسم 16/2/1400

فیلم وبینار هرنی دیافراگماتیک فتق دیاگرام13/2/1400 دکتر امیرضا آژ استادیار جراحی

وبینارهرنی دیافراگماتیک –فتق دیافراگم 13/02/1400 دکتر امید رضاآژاستادیار جراحی

قیلم وبینار برخورد با کمردرد تشخیص و درمان کمردرد 7/2/1400 دکتر رامین رضایی متخصص روماتولوژی استادیار

وبیناربرخورد با کمردرد،تشخیص و درمان کمردرد1400/02/07 دکتر رامین رضایی متخصص روماتولوژی استادیار

وبینارآپاندیسیت  دکتر آنالی محسنی آزاد1400/02/06

فیلم وبینار آپانتیسیت دکتر آنالی محسنی آزاد 6/2/1400

فیلم وبینار ترومای گردن30/1/1400 استادیار دکتر روح اله رضایی  متخصص جراحی 

 فایل وبینار ترومای گردن 30/1/1400 مدرس دکتر روح اله رضایی

فیلم وبینار اختلال خواب در کودکان1400/01/22

اختلال خواب در کودکان دکتر شهروز معصوم استادیار مغز و اعصاب کودکان1400/01/22

کلمات کلیدی:
وبینار    

تاریخ بروز رسانی:   4 آبان 1400

تعداد بازدید:   ۱۴۷

 


چاپ
< >