دوره های مجازی آموزش مداوم

1386/6/25 0:0

cme.bpums.ac.ir/Fa/DynPages-8042.htmکنفرانس علمی یکروزه درمان کووید 19 مدرس دکتر فرهاد عباسی مورخ  99/6/25 

کنفرانس علمی یکروزه پیشگیری کووید 19 مدرس دکتر راضیه رستگار مورخ99/7/1

کنفرانس علمی یکروزه پاتولوژی و تشخیص و نحوه برخورد دیابت مدرس دکتر محمد رضا کلانتر هرمزی مورخ 99/8/1

کنفرانس یکروز درمانهای جدید دیابت دکتر کلانتر هرمزی مورخ99/8/15

 کنفرانس علمی یکروره حمایت های تغذیه ای بیماران مبتلایه کووید 19 مدرس خانم دکتر سالک زمانی مورخ99/08/18

کنفرانس علمی حمایت های تغذیه ای بیماران مبتلا به کووید 19 قسمت دوم مدرس سرکار خانم دکتر سالک زمانی18/8/99

 کنفرانس علمی مدیریت پرکاری تیروئید مدرس سرکار خانم دکترسارا قربانپور مورخ99/8/25

کنفرانس علمی برسی روشهای ارزیابی سلامت جنین (screening ) اساتید دانشکده مامایی و پرستاری99/8/25

کنفرانس علمی برسی ارزیابی سلامت جنین (BPP7&CST-1-1)99/8/25

کنفرانس علمی برسی ارزیابی سلامت جنین 2   99/8/25

فیلم وبینار کنفرانس علمی برسی ارزیابی سلامت جنین 99/8/25

کنفرانس علمی برسیارزیابی سلامت جنین(ضربان قلب جنین)UploadedFiles/xfiles/File/CME/DR.K.pdf99/8/25

فیلم وبینار کنفرانس پرکاری تیروئید مدرس سرکار خانم دکتر سارا قربانپور UploadedFiles/xfiles/File/CME/DR.K.pdf99/8/25

 کنفرانس علمی اهمیت تشخیص واداره زایمان زودرس مظلب خانم دکتر کنعان نزاد99/8/29

کنفرانس علمی اهمیت تشخیص و اداره زایمان زودرس مطلب خانم دکتر رحمانی 99/8/29

کنفرانس علمی اهمیت تشخیص و اداره زایمان زودرس مطلب اقای دکتر محمد صالح طبیب 99/8/29

کنفرانس علمی اهمیت تشخیص و اداره زایمان زودرس مطلب خانم دکتر نظری99/8/29

کنفرانس علمی دردهای دهانی صورتی  مورخ 99/9/8 ذکتر آخوندزاده

وبینار علمی درمان ریشه در دندانهای دائمی اطفال با تدریس خانم دکتر مینا سید حبشی 99/9/11

وبینار علمی لمینت سرامیکی با تدریس دکتر علیرضا جعفری 15/9/99 ویزه دندانپزشکان

فیلم وبینار علمی لمینت سرامیکی با تدریس دکتر علیرضا جعفری 15/9/99 ویژه دندانپزشکان

cme.bpums.ac.ir/Fa/DynPages-8042.htmکنفرانس علمی یکروزه درمان کووید 19 مدرس دکتر فرهاد عباسی مورخ  99/6/25 

کنفرانس علمی یکروزه پیشگیری کووید 19 مدرس دکتر راضیه رستگار مورخ99/7/1

کنفرانس علمی یکروزه پاتولوژی و تشخیص و نحوه برخورد دیابت مدرس دکتر محمد رضا کلانتر هرمزی مورخ 99/8/1

کنفرانس یکروز درمانهای جدید دیابت دکتر کلانتر هرمزی مورخ99/8/15

 کنفرانس علمی یکروره حمایت های تغذیه ای بیماران مبتلایه کووید 19 مدرس خانم دکتر سالک زمانی مورخ99/08/18

کنفرانس علمی حمایت های تغذیه ای بیماران مبتلا به کووید 19 قسمت دوم مدرس سرکار خانم دکتر سالک زمانی18/8/99

 کنفرانس علمی مدیریت پرکاری تیروئید مدرس سرکار خانم دکترسارا قربانپور مورخ99/8/25

کنفرانس علمی برسی روشهای ارزیابی سلامت جنین (screening ) اساتید دانشکده مامایی و پرستاری99/8/25

کنفرانس علمی برسی ارزیابی سلامت جنین (BPP7&CST-1-1)99/8/25

کنفرانس علمی برسی ارزیابی سلامت جنین 2   99/8/25

فیلم وبینار کنفرانس علمی برسی ارزیابی سلامت جنین 99/8/25

کنفرانس علمی برسیارزیابی سلامت جنین(ضربان قلب جنین)UploadedFiles/xfiles/File/CME/DR.K.pdf99/8/25

فیلم وبینار کنفرانس پرکاری تیروئید مدرس سرکار خانم دکتر سارا قربانپور UploadedFiles/xfiles/File/CME/DR.K.pdf99/8/25

 کنفرانس علمی اهمیت تشخیص واداره زایمان زودرس مظلب خانم دکتر کنعان نزاد99/8/29

کنفرانس علمی اهمیت تشخیص و اداره زایمان زودرس مطلب خانم دکتر رحمانی 99/8/29

کنفرانس علمی اهمیت تشخیص و اداره زایمان زودرس مطلب اقای دکتر محمد صالح طبیب 99/8/29

کنفرانس علمی اهمیت تشخیص و اداره زایمان زودرس مطلب خانم دکتر نظری99/8/29

کنفرانس علمی دردهای دهانی صورتی  مورخ 99/9/8 ذکتر آخوندزاده

وبینار علمی درمان ریشه در دندانهای دائمی اطفال با تدریس خانم دکتر مینا سید حبشی 99/9/11

وبینار علمی لمینت سرامیکی با تدریس دکتر علیرضا جعفری 15/9/99 ویزه دندانپزشکان

 وبینار علمی لمینت سرامیکی با تدریس دکتر علیرضا جعفری 15/9/99 ویژه دندانپزشکان

وبینار علمی درمانهای پیشگیرانه ارتودنسی دکتر سحر حداد پور 15/9/99 ویژه دندانپزشکان

 وبینار علمی بیماری های شایع عفونت تنفسی 18/9/99/دکتر سعیده فیروزبخت ویژه پزشکان عمومی

وبینار علمی بلیچینگ 20/9/99 دکتررقیه قاسمی استادیار ویژه دندانپزشکان

 وبینار علمی کاربردهای CBCT در دندانپزشکی استادیار خانم دکتر نرگس متخصص رادیولوژی فک و صورت22/9/99

وبینار علمی کاربردهای CBCT در دندانپزشکی استادیار اقای دکتر محمد قاسمی رادیولوژی فک و صورت22/9/99

فیلم وبیناراورژانسهای مامایی1399/09/23 اساتید هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

وبینار نارسایی حاد کلیه با تدریس خانم دکتر سودابه زنده بودی استادیار داشگاه فوق تخصص نفرولوؤی مورخ25/9/99

فیلم وبینار نارسایی حاد کلیه با تدریس خانم دکتر سودابه زنده بودی استادیار داشگاه فوق تخصص نفرولوؤی مورخ25/9/99

فیلم وبینار گره تیرو ئید با تدریس دکتر احمد عرب26/9/99

وبینار گره تیروئید با تدریس دکتر احمد عرب 26/9/99 ویژه پزشکان عمومی به صورت pdf

فیلم وبینار برخورد با کمردرد و تشخیص و درمان کمردرد 1/10/99 دکتر رامین رضایی

وبینار علمی اخلاق حرفه ای و بالینی مورخ 4/10/99 مدرس دکتر فائزه جهانپور و اقای پرویز عضدی

وبینار علمی سیستیک فیبروزیس 1  مورخ 07/10/99 دکتر فریبرزی فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

فیلم وبینار سیستیک فیبروزیس1 مورخ 07/08/99  دکتر فریبرزی فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

وبینار علمی آموزه های قانونی پزشکان و کادر درمان دکتر امیر حسین مهدوی متخصص پزشکی قانونی و هیات علمی دانشگاه تهران08/9/99

وبینار علمی برخورد و تشخیص و درمان روماتوئید ارتریت و آشنایی با کراتریاهای جدید روماتوئید آرتریت  08/10/99 دکتر رامین رضایی فوق تخصص روماتولوژی

فیلم وبینار علمی برخورد و تشخیص و درمان روماتوئید ارتریت و آشنایی با کراتریاهای جدید روماتوئید آرتریت  08/10/99 دکتر رامین رضایی فوق تخصص روماتولوژی

وبینار گزیدگی در کودکان مدرس دانشیارومتخصص بیماریهای کودکان  دکتر گیسو حاتمی10/10/99

فیلم وبینار گزش مدرس دکتر گیسو حاتمی دانشیار گروه کودکان  10/10/1399

وبینار  برنامه سیستیک فیبروزیس 2 14/10/99 دکتر محمد رضا فریبرزی فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

فیلم وبینار برنامه سیستیک فیبروزیس 2 14/10/99 دکتر محمد رضا فریبرزی فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

وبینار استئو آرتریت و تشخیص و درمان Osteoarthritis       باتدریس دکتر رامین رضایی فوق تخصص روماتولوژی 15/10/99

وبینار علمی آسم 20/10/1399 با تدریس استادیاردکتر ناهید آرام متخصص داخلی

مدیریت شوک درخونریزی های مامایی 99/10/25 دکتر صغری قاسمی متخصص زنان

مدیریت شوک درخونریزی های مامایی99/10/25 دکتر علی کظیمی –متخصص طب اورژانس هییت علمی

مدیریت شوک درخونریزی های مامایی99/10/25 آقای محمد مالکی کارشناس ارشدبیوشیمی

وبینار اختلالات پوست در کودکان1399/10/30    دکتر گیسو حاتمی دانشیار گروه کودکان

فیلم وبینار اختلالات پوست در کودکان 30/10/1399 دانشیار گروه کودکان دکتر گیسو حاتمی

وبینارآموزش الکتروکاردیوگرام مقدماتی و پیشرفته2/11/1399 بااساتید دانشکده پرستاری و مامایی

وبینار عوارض الکتریکال و مکانیکال MI   چهار بهمن 99 استاددکتر داریوش ایرانپور

فیلم وبینار 4/11/99 عوارض الکتریکال و مکانیکال mi

وبینار بلوغ دیر رس 5/11/99   دکتر سیده طاهره موسوی فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

فیلم وبینار بلوغ دیررس 5/11/99  دکتر سیده طاهره موسوی قوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

وبینار ضایعات غدد بزاقی6/11/99 دکتر صدیقه خیراندیش

وبینار تکنیک بالا بردن مارژین لثه ای عمیق با استفاده از کامپوزیت در ترمیم دندانهای خلفی7/11/99

فیلم تکنیک بالا بردن مارژین لثه ای عمیق با استفاده از کامپوزیت در ترمیم دندانهای خلفی 7/11/99

وبینار سندرم حاد کرونری 11/11/1399 دکتر داریوش ایرانپور استادیار گروه قلب

فیلم سندرم حاد کرونری11/11/99 استادیار دکترداریوش ایرانپور

وبینار تشخیص زود هنگام سرطان دهان 12/11/99استادیار دکتر صدیقه خیراندیش

فیلم تشخیص زود هنگام سرطان دهان 12/11/99 استادیار دکتر خیر اندیش

وبینار کروپ در کودکان 14/11/99 استادیاردکتر سعیده فیروز بخت متخصص بیماریهای کودکان

فیلم وبینار کروپ 14/11/99 استادیار دکتر سعیده فیروز بخت

وبینار درمان های پالپ در دندانهای شیری 15/11/99 استادیار دکتر دردانه غفاریپور

فیلم درمانهای پالی در دندانهای شیری 15/11/99 استادیار دکتر دردانه غفار یپور

وبینار احیا قلی و ریوی 16/11/1399 با حضوردکتر عبدالرسول انوری پور  فلوشیپ بیهوشی قلب

فیلم وبینار احیا قلبی ریوی دکتر عبدالرسول انوری پور  فلوشیپ بیهوشی قلب 99/11/16

فیلم مبحث  دوم وبیناردانشیار دکتر عبدالرسول انوری پور  فلوشیپ بیهوشی قلب 16/11/99

وبینار احیا قلبی و ریوی 16/11/1399 با حضور  دانشیاربخش قلب و عروق دکتر داریوش ایرانپور

فیلم احیا قلبی و ریوی 16/11/99 با تدریس دانشیاربخش قلب و عروق دکتر داریوش ایرانپور

وبیناراحیا قلبی و ریوی 16/11/99 با حضور استادیار دکتر رحمان علیزادیان متخصص قلب

فیلم احیا قلبی و ریوی 16/11/99 با تدریس استادیار دکتر رحمان علیزادیان متخصص قلب

وبینارتحلیل های دندانی 18/11/99 با تدریس استادیاردکتر کرم زاده دشتی

فیلم تحلیل های دندانی 18/11/1399 با تدریس استاد یار دکتر کرم زاده دشتی

وبینار بیماریهای غدد بزاقی 19/11/99 استادیار محمد آخوندزاده حقيقي

فیلم وبینار غدد بزاقی 19/11/1399 دکتر آخوندزاده حقیقی

وبیناراصول بیوپسی و جراحی ضایعات پاتولوژی دهان20/11/99استادیار دکتر سامان جوکار

فیلم اصول بیوسپی و جراحی ضایعات پاتولوری دهان 20/11/99 استادیار دکتر سامان جوکار

وبینار پالیش21/11/1399استادیاردکتر رقیه قاسمی

فیلم پالیش 21/11/1399 استادیار دکتر رقیه قاسمی

وبینارهدایت مداخله ای اکلوژن با تاکید بر تشخیص (سریال اکسترکشن)25/11/99 استادیاردکتر امین فرجودارتودانتیکس| تخصص

فیلم هدایت مداخله ای اکلوژن با تاکید بر تشخیص (سریال اکسترکشن)25/11/99 استاد یار دکتر امین فرجود ارتودانتکس تخصص

وبینارتفسیر رادیوگرافی های داخل دهانی استادیار دکتر محمد قاسمی رادیولوژی دهان و فک و صورت | تخصص

وبیناراصول درمان عفونت های ادونتوژنیک27/11/1399 دکترمیلاد پروین

فیلم اصول درمان عفونت های ادونتوژنیک27/11/1399 دکتر میلاد پروین

وبیناربیماریهای مخاطی شایع در کودکان28/11/1399دکتر معصومه صالحی

فیلم بیماریهای مخاطی شایع در کودکان 28/11/1399 دکتر معصومه صالحی

وبینار دندانپزشکی مبتنی بر شواهد استادیار نجمه سوادی29/11/1399

وبینارعفونت ادراری در کودکان30/11/1399 کلیه اطفال* | فوق تخصص دانشیار دکتر خدیجه قاسمی

وبینار  انواع بدخیمی ها در کودکان 3/12/99 دکتر شکیب آزاد فوق تخصص خون و سرطان اطفال

وبینار انواع بدخیمی ها در کودکان 3/12/99 دکتر شکیب آزاد فوق تخصص خون و سرطان کودکان  قسمت دوم

وبینار سوختگی حاد4/12/99 حمیدرضا علیزاده اطاقور جراحی عمومی تخصص

فیلم وبینار سوختگی حاد 4/12/99 حمیدرضا علیزاده اطاقور جراحی عمومی تخصص
فیلم وبینار اگزما و آئرو-فود آلرژن دکتر افشین شیرکانی فوق تخصص ایمنولوژی و آلرژی اطفال6/12/99

وبیناردرمان لیپوپروتئین کم چگالی (LDL ) کلسترول دکتر احمد عرب کیا متخصص داخلی 9/12/1399

وبینارعفونت ها و سنگ های بزاقی 1399/12/10 استادیاراله كرم اخلاقي گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن* | تخصص

فیلم وبینار عفونت ها و سنگ های بزاقی10/12/99 استادیار دکتر اله کرم اخلاقی متخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن 

فیلم وبینار پيشگيري از آلرژي غذايي 1399/12/11 ایمنولوژی و آلرژی اطفال* | فوق تخصص دکتر افشین شیرکانی

وبینار تجویز منطقی آنتی بیوتیک 1399/12/12 دکتر کتایون وحدت استاد تمام گروه عفونی

وبینار تجویز منطقی آنتی بیوتیک 1399/12/12 دکتر فرهاد عباسی استادیار بیماریهای عفونی

وبینار تجویز منطقی آنتی بیوتیک1399/12/12 دکتر فاطمه عباسی استادیار بیماریهای عفونی

وبینار تجویز منطقی انتی بیوتیک 1399/12/12 دکتر راضیه رستگاراستادیار بیماریهای عفونی

فیلم وبینارتجویز منطقی آنتی بیوتیک 1399/12/12 فیلم 0

فیلم وبینار تجویز منطقی آنتی بیوتیک 1399/12/12 فیلم 1

فیلم وبینار تجویز منطقی آنتی بیوتیک 1399/12/12 فیلم 2

فیلم وبینار تجویز منطقی آنتی بیوتیک 1399/12/12 فیلم 3

فیلم وبینار تجویز منطقی آنتی بیوتیک 1399/12/12 فیلم4

وبینارطب سنتی 1399/12/13طب سنتي ايراني دکترمحمد ابراهیم زحلی نژاد
وبینارطب سنتی1399/12/13 طب سنتي ايراني دکترمحمد ابراهیم زحلی نژاد

وبینار طب سنتی 1399/12/13استادیار متخصص بیماریهای عفونی گرمسیری

وبینار طب سنتی 1399/12/13دکتر احمد کریمی داروساز

فیلم طب سنتی1399/12/13

وبینارمسمومیتها1399/12/14 استادیار دکتر رامین سیدیان

وبینار مسمومیتها1399/12/14استادیاردکتر ساسان زائري

فیلم وبینار مسمومیتها1399/12/14

وبینار اصول درمان با آنتی بیوتیک ها17/12/1399 فارماکولوژی | دکتراساسان زائری

فیلم وبینار اصول درمان با آنتی بیوتیک 1399/12/17

فیلم مبحث دوم اصول درمان با آنتی بیوتیک 1399/12/17

وبینار اختلالات خلقی و اضطرابی 1399/12/19  استادیار دکتر فاطمه خسروی زادگان

وبینار اختلالات خلقی و اضطرابی1399/12/19 استادیار دکتر زینب کشوری

فیلم اختلالات خلقی و اضطرابی 1399/12/19

کلمات کلیدی:
کنفرانس.علمی     کووید19    

تاریخ بروز رسانی:   19 اسفند 1399

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >