واحد برنامه ريزي

1391/2/25 0:0

 

واحد برنامه ريزي:
 

-برنامه ريزي فرايندي است مداوم، حساب شده، منطقي، جهت دار و دورنگر به منظور هدايت و ارشاد فعاليت هاي جمعي براي رسيدن به هدف هاي مطلوب.

فعاليت هاي عمده كه واحد برنامه ريزي آموزش مداوم به عهده دارد:

- استاندارد سازي آموزش مداوم
- ارتقاء سطح مهارت هاي آموزشي دبيران علمي و مدرسين برنامه ها
- توسعه روش هاي نوين آموزش در برنامه هاي آموزش مداوم
- برنامه ريزي كوتاه مدت و دراز مدت با توجه به نيازهاي آموزشي سازمان، منطقه يا گروه هاي تحت پوشش
- مشاركت انجمن ها و سازمانها دانشگاهي و غيردانشگاهي در برنامه ريزي
ارتقاء كمي و كيفي برنامه هاي آموزش مداوم
- بازنگري در برنامه هاي آموزش مداوم با توجه به نتايج ارزشيابي
- تهيه و ارائه تقويم سالانه برنامه هاي آموزش مداوم
- بررسي برنامه هاي مدون پيشنهادي از نظر مطابقت با مجموعه راهنماي مدون رشته هاي تخصصي و غيرتخصصي
 واحد برنامه ريزي آموزش مداوم 
 


تاریخ بروز رسانی:   25 ارديبهشت 1391

تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >