واحد نياز سنجي

1391/2/25 0:0

 

 واحد نياز سنجي :

برنامه هاي آموزشي به منظور تأمين نيازهاي آموزشي فراگيران طراحي مي شوند. لذا شناسايي نياز اولين گام در برنامه ريزي و يك ضرورت است كه موجب افزايش مشاركت فراگيران در طراحي برنامه هاي آموزشي و ارتقاء سطح كيفي برنامه ها مي شود.

منابعي كه جهت شناسايي نياز جامعه علوم پزشكي مورد استفاده قرار مي گيرد. عبارتند از:

1- فراگيران
2- مديران گروه هاي آموزشي
3- مديران و سياستگزاران امر بهداشت و درمان
4- شكايات
5- اطلاعات اپيدميولوژيك
6- وقايع ويژه
7- بيماران
8- مطالعات
9- تحقيقات بيمارستاني
10- انجمن هاي علمي و پژوهشي

با توجه به اينكه يكي از منابع نيازسنجي نظر فراگيران مي باشد سالانه پس از بررسي مقالات و كتب جديد در زمينه نيازسنجي و كارشناسي فرم ها مربوطه، فرم نيازسنجي جهت مشمولين طراحي مي شود.
اين فرم ها در برنامه هاي آموزش مداوم بين مشمولين قانون توزيع و پس از تكميل توسط فراگيران جمع آوري مي گردد.
فرم هاي جمع آوري شده بررسي و نتايج آماري آنها استخراج و در نهايت اولويت هاي آموزشي از نظر فراگيران مشخص مي گردد. اولويت ها و نيازهاي آموزشي از ساير منابع ذكر شده نيز جمع آوري مي گردد و در نهايت كليه اطلاعات استخراج شده از منابع مختلف به صورت اولويت هاي مشمولين تحت پوشش، جهت برنامه ريزي برنامه هاي آموزش مداوم اين دانشگاه مورد استفاده قرار مي گيرد. 


تاریخ بروز رسانی:   25 ارديبهشت 1391

تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >