قوانين و آيين‌نامه
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 10

شمارهعنوانتاریخ صدور
دستورالعمل برنامه های همجوار آموزش مداوم مصوب هشتمین نشست کمیسیون آموزش مداوم -کلیه مراکز-سراسر دانشگاهها 1397/5/27
به منظور آشنایی با آخرین تغییرات سامانهircme.ir موارد ذیل را مطالعه فرمائید 1396/7/22
آئين نامه تخصيص امتياز به برنامه هاي حضوري آموزش مداوم 1391/7/26
آئين نامه تخصيص امتياز به سخنرانان آموزش مداوم 1391/7/26
آئين نامه توسعه اجراي برنامه هاي خودآموزي(مقالات) 1391/7/26
آئين نامه برنامه هاي آموزشي مجازي آموزش مداوم جامعه علوم پزشکي 1391/7/26
دستورالعمل صدور گواهی نهائی انجام برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی 1391/7/26
نقشه آموزش مداوم جامعه پزشکی در افق 1404 1391/7/26
ليست مشمولين آموزش مداوم کشور 1391/7/9
دستورالعمل صدورگواهی نهائی و تکمیل امتیازات بازآموزی گروه های پزشکی و پیراپزشکی مشمول قانون آموزش مداوم 1391/3/6
 
< >