آموزش مداوم


 اهداف کلی اجرای قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور ارتقای سطح دانش و مهارت های شغلی و دستیابی به استانداردهای کارآمد و مطلوب خدمات پزشکی و حرفه های وابسته ی منطبق با نیازهای جامعه به روش های یاد شده ی زیر است:
الف – افزایش سطح آگاهی های علمی ، دانش فنی و مهارت های حرفه ای مشمولان قانون
ب – به هنگام کردن دانش پزشکی مشمولان قانون به منظور آشنایی با تازه های علمی و عملی حرفه ی مربوط و انطباق آنها با نیازهای جامعه.
ج – آشنا کردن جامعه پزشکی با سیاست ها ، جهت گیری ها و اولویت های بهداشتی – درمانی کشور و جلب مشارکت آنها
د – تقویت و تحکیم آموخته های درست قبلی
ه – آشنایی جامعه پزشکی با استانداردهای کارآمد و مطلوب خدمات پزشکی و حرفه های وابسته


چارت سازمانی آموزش مداوم
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱۴۸


برگشت>>

< >