فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 46

123
شمارهعنوانتاریخ صدور
تازه های طب داخلی 1396/10/17
احیا 1396/8/23
اخرین بخشنامه های وزارت قسمت آموزش مداوم 1396/7/25
به منظور آشنایی با آخرین تغییرات سامانهircme.ir موارد ذیل را مطالعه فرمائید 1396/7/22
مدون دندان پزشکی1396 1396/7/22
کنفرانس علمی یک روزه بیماریهای نوپدید و بازپدید 11/05/1396 بیمارستان امیرالمومنین گناوه برای گروه پرستار و ماما و پزشک عمومی 1396/5/4
مجموعه برنامه های مدون دندانپزشکی برای سراسر دانشگاهها[جدید] 1396/3/30
بازآموزی حل مشکلات تغذیه با شیرمادر 1395/10/11
کارگاه طراحی ،اجراارزیابی و نگارش فرایندهای آموزشی 1395/8/23
راهنمایی انتخاب گروههای هدف 1395/3/24
اساسنامه نظام آموزش هاي مهارتي و حرفه اي وزارت بهداشت 1394/11/13
دستورالعمل صدورگواهی نامه نهایی به دانشگاههای علوم پزشکی سراسرکشور و سازمان نظام پزشکی 1394/11/13
درخصوص صدورگواهی نامه نهایی پیش از موعد 1394/11/13
اساسنامه نظام آموزش هاي مهارتي و حرفه اي وزارت بهداشت[جدید] 1394/11/13
کنفرانس علمی یک روزه اصول کار و روش انجام تستها به روش الایزا و کمی لومینسنس و خطاهای رایج در آنها1394/07/17 1394/5/14
کنفرانس علمی یک روزهپيشگيري از خودکشي ويژه پرستاران 1394/3/19
کنفرانس علمی یک روزه اختلالات روانپزشکي 1394/3/19
کنفرانس علمی یک روزه پيشگيري از اعتياد 1394/3/19
کارگاه ارزیابی و درمانهای دستی ستون فقرات کمری(سطح2) و دیسفانکشنهای لگن 1394/3/19
کنفرانس علمي ادواری بیماریهای داخلی 1394/1/20
123
 
< >