فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 34

12
شمارهعنوانتاریخ صدور
بخشنامه جبران کسری امتیاز بازآموزی لازم با استفاده از «کمیته ماده 6» 1398/5/12
فرایند صدور گواهی نهایی بازآموزی در اداره آموزش مداوم بوشهر 1398/5/12
مراحل ثبت گواهی های بازآموزی ماقبل سال 1391 در سامانه آموزش مداوم 1398/5/12
دستور العمل خاص صدور گواهی برای مشمولان قانون آموزش مداوم از 1385 لغایت 1391 1398/5/7
دستورالعمل برنامه های همجوار آموزش مداوم مصوب هشتمین نشست کمیسیون آموزش مداوم -کلیه مراکز-سراسر دانشگاهها 1397/5/27
عدم تغییر برنامه پس از ارسال به اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی 1396/12/9
اخرین بخشنامه های وزارت قسمت آموزش مداوم 1396/7/25
به منظور آشنایی با آخرین تغییرات سامانهircme.ir موارد ذیل را مطالعه فرمائید 1396/7/22
بازنگری در برنامه های اختصاصی مرکز آموزش مداوم در رشته اتاق عمل 1396/2/2
بخشنامه بخشودگی کسب امتیاز آموزش مداوم طی سال‌های 85 تا 91 1395/5/17
راهنمایی انتخاب گروههای هدف 1395/3/24
اساسنامه نظام آموزش هاي مهارتي و حرفه اي وزارت بهداشت 1394/11/13
دستورالعمل صدورگواهی نامه نهایی به دانشگاههای علوم پزشکی سراسرکشور و سازمان نظام پزشکی 1394/11/13
درخصوص صدورگواهی نامه نهایی پیش از موعد 1394/11/13
اساسنامه نظام آموزش هاي مهارتي و حرفه اي وزارت بهداشت[جدید] 1394/11/13
راه اندازی فرم های الکترونیک ارزشیابی برنامه های آموزش مداوم 1392/11/11
رعایت فاصله زمانی ثبت و ارسال برنامه ها --- کلیه دانشگاهها-مراکز و انجمنها 1392/8/10
هزینه ثبت نام مشمولین 1392/5/26
مراقبت سلامت شاغلین 1392/5/26
صدور گواهی نامه پنجساله 1392/5/26
12
 
< >