فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 41

123
شمارهعنوانتاریخ صدور
کنفرانس علمی یک روزه بیماریهای نوپدید و بازپدید 11/05/1396 بیمارستان امیرالمومنین گناوه برای گروه پرستار و ماما و پزشک عمومی 1396/5/4
مجموعه برنامه های مدون دندانپزشکی برای سراسر دانشگاهها[جدید] 1396/3/30
بازآموزی حل مشکلات تغذیه با شیرمادر 1395/10/11
کارگاه طراحی ،اجراارزیابی و نگارش فرایندهای آموزشی 1395/8/23
راهنمایی انتخاب گروههای هدف 1395/3/24
اساسنامه نظام آموزش هاي مهارتي و حرفه اي وزارت بهداشت 1394/11/13
دستورالعمل صدورگواهی نامه نهایی به دانشگاههای علوم پزشکی سراسرکشور و سازمان نظام پزشکی 1394/11/13
درخصوص صدورگواهی نامه نهایی پیش از موعد 1394/11/13
اساسنامه نظام آموزش هاي مهارتي و حرفه اي وزارت بهداشت[جدید] 1394/11/13
کنفرانس علمی یک روزه اصول کار و روش انجام تستها به روش الایزا و کمی لومینسنس و خطاهای رایج در آنها1394/07/17 1394/5/14
کنفرانس علمی یک روزهپيشگيري از خودکشي ويژه پرستاران 1394/3/19
کنفرانس علمی یک روزه اختلالات روانپزشکي 1394/3/19
کنفرانس علمی یک روزه پيشگيري از اعتياد 1394/3/19
کارگاه ارزیابی و درمانهای دستی ستون فقرات کمری(سطح2) و دیسفانکشنهای لگن 1394/3/19
کنفرانس علمي ادواری بیماریهای داخلی 1394/1/20
کنفرانس علمی ادواری بیماریهای داخلی بیمارستان سلمان فارسی 1394/1/15
کنفرانس علمی ادواری بیماریهای داخلی 1394/1/1
کنفرانس ادواری بیماریهای کودکان 1394/1/1
کنفرانس ادواری بیماریهای کودکان بوشهر بیمارستان شهدای خلیج فارس 6/7/1393-20/7/1393-4/8/1393-18/8/1393-2/9/1393-16/9/1393-1/10/1393-7/10/1393-21/10/1393- 5/11/1393-19/11/1393-3/12/1393-10/12/1393-17/12/1393-24/12/1393 1393/7/6
کنفرانس های دوره ای بیماریهای خونی 15/8/1393- 29/8/1393- 13/9/1393- 27/9/1393- 11/10/1393- 25/10/1393- 9/11/1393- 7/12/1393- 21/12/1393 1393/7/6
123
 
< >